Pravidlá a podmienky

PRIJATIE

Nižšie uvedené Pravidlá a podmienky („Pravidlá a podmienky“ alebo „Podmienky“) tvoria právne záväznú dohodu medzi vami a nami v súvislosti s vaším využívaním našich služieb a webovej stránky www.baccarat.net (ďalej len „webová stránka“ alebo „služby“). Preto je dôležité, aby ste si našli čas na ich dôkladné prečítanie.

Ak budete pokračovať v prehliadaní a používaní tejto webovej stránky, súhlasíte s tým, že budete dodržiavať nasledujúce podmienky používania, ktoré spolu s našimi zásadami ochrany osobných údajov upravujú vzťah baccarat.net s vami v súvislosti s touto webovou stránkou. Ak nesúhlasíte s niektorou časťou týchto zmluvných podmienok, nepoužívajte naše webové stránky.

AK CHCETE POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU, MUSÍTE MAŤ ASPOŇ 18 ROKOV.


ROZSAH SLUŽIEB

Baccarat.net vám poskytuje komplexné informácie, porovnávacie tabuľky a zdroje informácií o rôznych službách a produktoch, ktoré vás zaujímajú („Služba“). Poskytujeme vám príslušné informácie a porovnávacie tabuľky vrátane, bez obmedzenia, obsahu generovaného používateľom (ako je definované nižšie), webových stránok alebo odkazov tretích strán (ako je definované nižšie), ako aj článkov, blogov a názorov, ktoré poskytujeme my, vy, ostatní používatelia alebo dodávatelia tretích strán vrátane akéhokoľvek textu, log, ikon tlačidiel, obrázkov, kompilácií údajov, kódu, návrhov, odkazov, údajov, grafiky a ďalších prvkov, atď., ktoré sú v nich uvedené a ďalej spoločne definované ako „Obsah“. Web a služby sú vlastnené a vyvíjané spoločnosťou Baccarat.net.

POZORNE SI PREČÍTAJTE: OBSAH, WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY A AKÉKOĽVEK JEJ ČASTI ALEBO FUNKCIE, KTORÉ SÚ UVEDENÉ, SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“. NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY ALEBO ZA STRATY, KTORÉ SA STALI VÁM ALEBO INEJ OSOBE, AKO VÝSLEDOK ALEBO V SÚVISLOSTI S VAŠÍM POUŽITÍM WEBOVEJ STRÁNKY A SLUŽIEB. VAŠE POUŽÍVANIE WEBOVÝCH STRÁNOK A SLUŽIEB JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO.
VŠETKY PRÁVA V SÚVISLOSTI S WEBOVOU STRÁNKOU A SLUŽBAMI SI VYHRADZUJEME. NEDOPORUČUJEME, NESCHVAĽUJEME A NIJAK NEPREDPOKLADÁME, VÝSLOVNE ALEBO IMPLIKOVANE, AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK ROZHODNUTIE UROBENÉ ALEBO NEUROBENÉ SPOLIEHAJÚC SA NA OBSAH NA STRÁNKE A NEPREDPOKLADÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNU ŠKODU, ZRANENIE ALEBO STRATU, KTORÉ SÚVISIA S TAKÝMI AKCIAMI A OBSAHOM.

POUŽITIE WEBOVEJ STRÁNKY A SLUŽIEB

Webová stránka, služby a obsah sú poskytované iba pre vaše osobné a nekomerčné použitie; Súhlasíte s tým, že budete používať stránky Baccarat.net iba v súlade s týmito Pravidlami a podmienkami a podľa platných zákonov a predpisov. Ste zodpovední za akékoľvek príspevky a komentáre, ktoré môžete odoslať na webovú stránku („Obsah generovaný používateľmi“). Ste zodpovední za všetky svoje činy, ktoré porušujú alebo by sa mohli odôvodnene považovať za porušenie týchto Pravidiel a podmienok. Nesmiete používať webovú stránku spôsobom, ktorý by narušil jej používanie inými používateľmi alebo osobami. Vyhradzujeme si právo vyšetriť akékoľvek porušenie alebo údajné porušenie týchto Pravidiel a podmienok a nahlásiť každé porušenie alebo údajné porušenie týchto Pravidiel a podmienok orgánom činným v trestnom konaní. Môžeme vám zabrániť v používaní tejto webovej stránky, ak sa dozvieme o akomkoľvek konaní, ktoré porušuje alebo ktoré je odôvodnene vykladané ako porušenie týchto Pravidiel a podmienok.

Môžeme tiež obmedziť vaše používanie webovej stránky z akéhokoľvek iného dôvodu a zachovať si právo ukončiť vaše používanie webovej stránky podľa vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo odmietnuť prijímanie príspevkov, zobrazovanie alebo prenášanie akéhokoľvek obsahu, ktorý ste na web odoslali. Nie sme zodpovední za ukladanie alebo udržiavanie akéhokoľvek obsahu odoslaného alebo zverejneného na Baccarat.net (vrátane akéhokoľvek obsahu generovaného používateľom) a nenesieme zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie ukladania alebo udržiavania takéhoto obsahu. Ak je to vhodné, mali by ste si dôkladne preštudovať príslušné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov príslušných webových stránok prevádzkovateľa hazardných hier/kasín, aby ste si overili, či máte povolenie používať ich služby a či sú v súlade s platnými požiadavkami a obmedzeniami (napr. obyvatelia určitých krajín takéto služby operátora nemôžu využívať).

INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH A OBSAHOVÁ POLITIKA

Nesmiete zverejňovať ani odosielať (vrátane obsahu generovaného používateľom) žiadne vlastnícke informácie inej strany, ktoré sú chránené autorskými právami alebo zákonmi o ochranných známkach. Budeme odpovedať na akékoľvek oznámenie, ktoré dostaneme v súvislosti s porušením autorských práv alebo práv na ochranné známky tretej strany, prešetrením obvinenia a odstránením údajného obsahu porušujúceho autorské práva, ak zistíme, že došlo k porušeniu. Ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené akýmkoľvek uverejneným komentárom, obsahom alebo obsahom generovaným používateľom na webovej stránke, kontaktujte nás na adrese: [email protected] alebo prostredníctvom nášho formulára Kontaktujte nás, ktorý sa nachádza na našej kontaktnej stránke, a my túto záležitosť okamžite vyšetríme.

Beriete na vedomie, že webová stránka slúži iba na informačné a redakčné účely a môže obsahovať obsah, ktorý považujete za nevhodný. Snažíme sa aktívne monitorovať webovú stránku a akýkoľvek obsah, ktorý sa na webovú stránku odosiela alebo sa na nej prezerá. Nepodporujeme ani neschvaľujeme žiadny obsah, ktorý je odoslaný na webovú stránku (vami, nami, poskytovateľmi obsahu tretích strán alebo inými používateľmi). Vyhlasujete a zaručujete, že máte všetky práva, právomoci a oprávnenie potrebné na odoslanie obsahu na webovú stránku. Vyhradzujeme si však právo skontrolovať alebo odstrániť akýkoľvek obsah vytvorený používateľmi, ktorý ste na tento web odoslali vy alebo iní používatelia, podľa vlastného uváženia.

ODKAZY TRETÍCH STRÁN

Webová stránka, služba a obsah budú obsahovať odkazy na webové stránky a služby prevádzkované tretími stranami („webové stránky tretích strán“), ako aj recenzie a komentáre na webových stránkach tretích strán. Takéto odkazy môžeme zverejniť my, vy, ostatní používatelia, Google AdSense alebo iné strany. Nemáme kontrolu nad webovými stránkami tretích strán, ktoré môžu byť prepojené z tejto webovej stránky. Nezodpovedáme za žiadne straty ani škody, ktoré by vám mohli vzniknúť navigáciou na akékoľvek webové stránky tretích strán, ktoré môžu byť prepojené z tejto webovej stránky. Provízie môžeme získavať prostredníctvom affiliate programov prevádzkovaných na webových stránkach tretích strán. Naše členstvo v akomkoľvek pridruženom programe prevádzkovanom webovými stránkami tretích strán nie je schvaľovaním takýchto webových stránok tretích strán.

NEPLNOLETÍ

Ak chcete používať webovú stránku a službu, musíte mať viac ako osemnásť (18) rokov. Vedome nezhromažďujeme žiadne informácie od detí mladších ako 18 rokov a ani to nechceme robiť. Vyhradzujeme si právo požiadať o preukázanie veku v ktorejkoľvek fáze, aby sme mohli overiť, či neplnoleté osoby mladšie ako 18 rokov nepoužívajú webovú stránku alebo službu.

ZRIEKNUTIE SA ZÁRUKY

ZRIEKAME SA VŠETKÝCH ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, POKIAĽ IDE O BACCARAT.NET, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH, VRÁTANE, ALE NIE S OBMEDZENÍM NA ZÁRUKY A PODMIENKY PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIE. OBSAH WEBOVEJ STRÁNKY A HODNOTENIE SÚ POSKYTOVANÉ „AKO SÚ“ A VYUŽÍVATE WEBOVÚ STRÁNKU IBA NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. BUDETE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE VÁŠHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU (SYSTÉMOV), KTORÉ JE OČAKÁVANÉ V SÚVISLOSTI S VYUŽITÍM WEBOVEJ STRÁNKY. NEZARUČUJEME, ŽE WEBOVÁ STRÁNKA BUDE DOSTUPNÁ NEPRETRŽITE. NEZARUČUJEME PRAVDIVOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ ALEBO PRESNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU A INFORMÁCIÍ, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII NA WEBOVEJ STRÁNKE. NEZARUČUJEME, ŽE NA WEBOVEJ STRÁNKE OPRAVÍME VŠETKY CHYBY, VADY ALEBO ZANEDBANIA.

Nezaručujeme, že recenzie webových stránok tretích strán sú fakticky presné; naše recenzie webových stránok tretích strán sú založené na našich skúsenostiach s týmito webovými stránkami tretích strán, informáciách od iných strán a iných prieskumoch, ktoré sme mohli vykonať. Nezaručujeme, že nájdete akékoľvek uspokojivé webové stránky tretích strán alebo že poskytneme akékoľvek výsledky, ktoré môžete na týchto webových stránkach hľadať.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NEMÔŽEME ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE ŠKODY ALEBO NEHMOTNÉ STRATY, ČI UŽ PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ALEBO AKÉKOĽVEK STRATENÉ ZISKY, STRATENÉ PRÁCE ALEBO KONZULTÁCIE, KTORÉ VÁM MÔŽU VZNIKNÚŤ ALEBO ICH MÔŽETE ZÍSKAŤ AKO VÝSLEDOK POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO VÁŠHO SPOLIEHANIA SA NA AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE NA WEBOVEJ STRÁNKE ALEBO VAŠICH OBCHODOCH S WEBOVOU STRÁNKOU TRETÍCH STRÁN, KTORÁ MÔŽE BYŤ PRIPOJENÁ NA WEBOVÚ STRÁNKU ALEBO Z NEJ. TOTO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI NEMÔŽE BYŤ ÚPRAVENÉ ANI VTEDY, AK SME BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI TAKÉHOTO POŠKODENIA ALEBO STRATY.

ODŠKODNENIE

Zaväzujete sa, že nás nebudete považovať za zodpovedných a odškodníte nás voči akýmkoľvek nárokom tretích strán vyplývajúcim alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiacim s vaším používaním tejto webovej stránky, vrátane akejkoľvek zodpovednosti alebo výdavkov vyplývajúcich zo všetkých strát, nárokov, súdnych sporov, škôd (skutočných a následných), rozsudkov, trov konania a poplatkov za právne zastúpenie všetkého druhu a povahy.

ROZHODNUTIE O SPORE

V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré s nami máte, súhlasíte s tým, že nás budete najskôr kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý sa nachádza na našej stránke s kontaktmi a pokúsite sa spor vyriešiť neformálnym spôsobom. Ak sa nám nepodarilo vyriešiť spor s vami neformálne, v rámci týchto vykonateľných Pravidiel a podmienok každý súhlasí, že sa dohodneme na riešení akéhokoľvek nároku, pokiaľ v prípade povinného právneho sporu nie je stanovené inak. VŠETKY NÁROKY MUSIA BYŤ PRINESENÉ JEDNOTLIVÝMI KAPACITAMI OSÔB A NIE ŽALOBCOM ALEBO ČLENOM TRIEDY V AKEJKOĽVEK DOMNELEJ TRIEDE ALEBO ZASTUPUJÚCOM KONANÍ A ARBITRÁTOR NEMÔŽE KONSOLIDOVAŤ NÁROKY VIAC AKO JEDNEJ OSOBY. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VSTUPOM DO TÝCHTO PODMIENOK SA VY AJ MY ZRIEKAME PRÁVA NA SÚDNY PROCES ALEBO SÚDNU ŽALOBU.

ZMENY STRÁNKY

Vyhradzujeme si právo opraviť, upraviť, vylepšiť, urobiť akékoľvek ďalšie zmeny alebo prerušiť, dočasne alebo natrvalo, obsah, služby alebo webovú stránku, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Ďalej beriete na vedomie, že obsah alebo funkcie zahrnuté alebo poskytované v rámci Baccarat.net alebo služieb môžu byť kedykoľvek zmenené, rozšírené z hľadiska funkčnosti, obsahu alebo formy alebo odstránené bez predchádzajúceho upozornenia pre vás alebo pre tretiu stranu. Súhlasíte s tým, že za to nenesieme a nemali by sme niesť zodpovednosť.

ÚPRAVY

Akákoľvek časť alebo ustanovenie týchto podmienok, o ktorých sa zistí, že sú nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, sa z nich vylúčia a považujú sa za neuplatniteľné v rozsahu takejto nezákonnosti, neplatnosti alebo nevymáhateľnosti a nahradia sa doložkou alebo ustanovením čo najviac podobným k takejto nezákonnej alebo neplatnej doložke v súlade s bežnou praxou v tejto oblasti. Zvyšné ustanovenia nie sú dotknuté a napriek takémuto nezákonnému, neplatnému alebo nevynútiteľnému ustanoveniu zostávajú v plnej miere platné a účinné. V nadväznosti na vyššie uvedené časti sa zriekame akejkoľvek záruky akéhokoľvek druhu, a preto by sme mali mať na zreteli akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z vyššie uvedených bodov a ďalšie problémy, ktoré sa v tomto dokumente nemusia predvídať.

RÔZNE

Any section or provision of these Terms and Conditions that is found to be illegal, invalid or unenforceable shall be excluded from the same and shall be considered inapplicable to the extent of such illegality, invalidity or unenforceability and replaced with a clause or provision as similar as possible to such illegal or invalid clause, in accordance with the common practice in this field. The remaining provisions shall not be affected and notwithstanding such illegal, invalid or unenforceable clause or provision, shall remain fully valid and in force. Subsequent to the above sections, we disclaim any warranty of any kind and therefore shall be held harmless from all liability derived from the above points, and other issues that might not be envisaged in this document.

ĎALŠIE OTÁZKY?

Ak máte akékoľvek otázky o týchto podmienkach, prosím, kontaktujte nás na [email protected].

[Posledná revízia: 10. Februara 2020]

Hrajte v kasíne
Back to Top