Pravidla a podmínky

Souhlas

Níže uvedené Pravidla a podmínky („Pravidla a podmínky“ nebo „Pravidla“) tvoří právně závaznou dohodu mezi vámi a námi v souvislosti s vaším využíváním našich služeb a webové stránky www.baccarat.net („Webová stránka“ nebo „Služby“). Proto je důležité, abyste se s nimi důkladně seznámili.

Pokud pokračujete v prohlížení a používání této webové stránky, souhlasíte s dodržováním následujících pravidel a podmínek použití, které společně s našimi Zásadami ochrany osobních údajů řídí vztah mezi baccarat.net a vámi v souvislosti s touto webovou stránkou. Pokud s kteroukoliv částí těchto pravidel a podmínek nesouhlasíte, nepoužívejte prosím naši webovou stránku.

K POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY MUSÍTE BÝT STARŠÍ 18LET.


Rozsah služeb

Baccarat.net poskytuje obsáhlé informace, srovnávací tabulky a zdroje informací o různých službách a produktech, které vás zajímají („Služba“). Předkládáme vám příslušné informace a porovnávací tabulky bez omezení obsahu tvořeného uživateli (jak je definováno níže), Webových stránek třetích stran nebo Odkazů (jak je uvedeno níže), jakož i článků, blogů a názorů poskytovaných námi, vámi, ostatními uživateli nebo dodavateli třetích stran, včetně všech textů, log, ikon tlačítek, obrázků, kompilovaných údajů, kódů, designů, odkazů, dat, grafiky a dalších funkcí, které jsou dále uvedené a společně definované jako „Obsah“. Tento web a služby jsou vlastněny a vyvíjeny společností Baccarat.net.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE: OBSAH, WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY A KTERÉKOLIV JEJICH ČÁSTI, KTERÉ JSOU UVEDENY, JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, KTERÉ UTRPÍTE VY NEBO JAKÁKOLIV JINÁ OSOBA POUŽÍVÁNÍM NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽEB. TUTO WEBOVOU STRÁNKU A SLUŽBY POUŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. VŠECHNA PRÁVA SPOJENÁ S WEBOVOU STRÁNKOU A SLUŽBAMI SI VYHRAZUJEME. VÝSLOVNĚ ANI IMPLICITNĚ NEPODPORUJEME, NEDOPORUČUJEME NEBO NENESEME ODPOVĚDNOST ZA UČINĚNÁ/NEUČINĚNÁ ROZHODNUTÍ NEBO ZA UČINĚNÉ/NEUČINĚNÉ ČINY V ZÁVISLOSTI NA OBSAHU ZOBRAZENÉM NA TÉTO STRÁNCE ANI NENESEME ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTY, ZRANĚNÍ NEBO ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S TAKOVÝMI ČINY A OBSAHEM.

POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽEB

Webová stránka, Služby a Obsah jsou vám poskytovány pouze pro osobní a nekomerční použití; Souhlasíte s tím, že budete používat Baccarat.net v souvislosti s Pravidly a podmínkami a podle platných zákonů a předpisů. Jste zodpovědní za jakékoliv komentáře a příspěvky, které můžete odeslat na Webovou stránku („Obsah tvořený uživatelem“). Jste zodpovědní za všechny činy, které porušují nebo mohou být považovány za porušení těchto Pravidel a podmínek. Vyhrazujeme si právo vyšetřovat jakékoliv porušení nebo údajné porušení těchto Pravidel a podmínek a nahlásit jakékoliv porušení nebo údajné porušení těchto Pravidel a podmínek příslušným právním orgánům.

Můžeme vám také omezit přístup k Webové stránce z jakéhokoliv důvodu a disponujeme právem zcela vám zamezit přístup k Webové stránce podle našeho vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo odmítnout přijetí příspěvku, zobrazení nebo šíření jakéhokoliv obsahu, který odešlete na Webovou stránku. Nezodpovídáme za uchovávání nebo udržování Obsahu odeslaného či zveřejněného na Baccarat.net (včetně veškerého Obsahu tvořeného uživatelem) a nejsme odpovědní za selhání uchovávání a udržování takového obsahu.

Pokud je to vhodné, měli byste se řádně seznámit s Pravidly a podmínkami použití, jakož i se Zásadami ochrany osobních údajů provozovatelů hazardních her / kasin, abyste se ujistili, že smíte využívat jejich služby, a abyste se řídili platnými požadavky a omezeními (např. obyvatelé určitých zemí nesmějí používat služby daných sázkových kanceláří).

INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZÁSADÁCH TVOŘENÍ OBSAHU

Nesmíte zveřejňovat nebo odesílat (včetně Obsahu tvořeného uživatelem) žádné vlastnické informace dalších stran, které jsou chráněny autorskými právy nebo zákony o ochranných známkách. Odpovíme na všechna upozornění, která obdržíme v souvislosti s obviněním z porušení autorských práv nebo ochranných známek třetích stran tím, že prošetříme dané obvinění a odstraníme údajný porušující obsah, pokud dojdeme k závěru, že k porušení skutečně došlo.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich práv zveřejněním jakéhokoliv komentáře, Obsahem nebo Obsahem tvořeného uživatelem na Webové stránce, neváhejte nás prosím kontaktovat na: [email protected] nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře, umístěného na naší kontaktní stránce, a my danou záležitost ihned prošetříme. Berete na vědomí, že tato Webová stránka slouží pouze pro informativní a redakční účely, a že může obsahovat Obsah, který považujete za nevhodný. Snažíme se aktivně monitorovat Webovou stránku a veškerý Obsah, který je na ní zveřejněn nebo zobrazen.

Odkazy třetích stran

Webová stránka, Služby a Obsah budou zahrnovat i odkazy na webové stránky a služby, které provozují třetí strany („Webové stránky třetích stran“), jakož i recenze a komentáře na webových stránkách třetích stran. Tyto odkazy můžeme zveřejnit my, vy, ostatní uživatelé, Google AdSense nebo jiné strany. Nemáme kontrolu nad žádnou Webovou stránkou třetích stran, na kterou může tato Webová stránka odkazovat. Nejsme zodpovědní za žádné ztráty a škody, které mohou nastat při přesměrování na Webové stránky třetích stran z této Webové stránky. Z přidružených programů, které spravují Webové stránky třetích stran, můžeme získávat provize. Naše členství v těchto přidružených programech, spravovaných Webovými stránkami třetích stran, neznamená, že schvalujeme kteroukoliv z těchto Webových stránek třetích stran.

Nezletilí

Abyste mohli používat tuto Webovou stránku a Služby, musíte být starší osmnácti (18) let. Vědomě neshromažďujeme žádné informace o dětech mladších 18let a ani si to nepřejeme. Vyhrazujeme si právo kdykoliv požádat o prokázání věku, abychom mohli ověřit, že tuto Webovou stránku a Služby nepoužívají nezletilí do 18let.

Zřeknutí se záruky

ZŘÍKÁME SE VEŠKERÝCH ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, KTERÉ JSOU SPOJENÉ S BACCARAT.NET, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU A NEPORUŠENÍ. WEBOVÁ STRÁNKA, OBSAH A HODNOCENÍ JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“ A WEBOVOU STRÁNKU VYUŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. BUDETE ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT POUŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY.

NEZARUČUJEME, ŽE TATO WEBOVÁ STRÁNKA BUDE DOSTUPNÁ NEPŘETRŽITĚ. NEZARUČUJEME PRAVDIVOST, SPOLEHLIVOST NEBO PŘESNOST JAKÉHOKOLIV OBSAHU A INFORMACÍ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE. NEZARUČUJEME, ŽE NA WEBOVÉ STRÁNCE OPRAVÍME VŠECHNY CHYBY, VADY ČI OMYLY.

Nezaručujeme, že recenze Webových stránek třetích stran jsou fakticky přesné; naše recenze Webových stránek třetích stran jsou založeny na našich vlastních zkušenostech s nimi, informacích od jiných stran a na dalších průzkumech, které jsme mohli učinit. Nezaručujeme, že pro vás bude kterákoliv Webová stránka třetích stran uspokojivá nebo že na ní najdete výsledky, které od takové Webové stránky třetích stran hledáte.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

VÝSLOVNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE NEMŮŽEME ZODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ ŠKODY A NEHMOTNÉ ZTRÁTY, AŤ UŽ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO DŮSLEDKOVÉ, ANI ZA ŽÁDNÉ UŠLÉ ZISKY, ZTRÁTY ZAMĚSTNÁNÍ NEBO KONZULTACE, KTERÉ VÁM MOHOU VZNIKNOUT NA ZÁKLADĚ POUŽÍVÁNÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO SPOLÉHÁNÍ SE NA JAKÉKOLIV INFORMACE NA TÉTO STRÁNCE NEBO VAŠICH OBCHODECH S WEBOVÝMI STRÁNKAMI TŘETÍCH STRAN, NA NĚŽ TATO WEBOVÁ STRÁNKA MŮŽE ODKAZOVAT. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEMŮŽE BÝT POZMĚNĚNO ANI TEHDY, KDY JSME BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD A ZTRÁT.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte, že nás nebudete činit odpovědnými a odškodníte nás v případě jakýchkoliv nároků třetích stran, které vzniknout v důsledku Vašeho používání této webové stránky, včetně všech odpovědností a výloh za veškeré ztráty, nároky, soudní spory, škody (skutečné i následné), rozsudky, náklady na soudní jednání a poplatky za právní zastoupení všech druhů a povah.

ROZHODNUTÍ O SPORU

Souhlasíte, že v případě jakýchkoliv sporů, které s námi máte, nás nejprve kontaktujete pomocí kontaktního formuláře, jenž se nachází na naší kontaktní stránce, a pokusíte se s námi daný spor vyřešit neformálně. Pakliže nebudeme schopni daný spor vyřešit neformální cestou, v rámci těchto vymahatelných Pravidel a podmínek každý souhlasí, že se dohodneme na vyřešení jakéhokoliv nároku, pokud není v případě povinného právního sporu stanoveno jinak.

VŠECHNY NÁROKY MUSÍ STRANY PODAT SAMY ZA SEBE, A NE ŽALOBCEM NEBO JAKO ÚČASTNÍCI SKUPINOVÉ ŽALOBY ANI V ZÁSTUPNÉM ŘÍZENÍ, A ARBITRÁTOR NEMŮŽE KONSOLIDOVAT NÁROK VÍCE NEŽ JEDNÉ OSOBY. SOUHLASÍTE, ŽE PŘISTOUPENÍM NA TYTO PODMÍNKY SE VY I MY VZDÁVÁME PRÁVA NA SOUDNÍ PROCES A NA ÚČAST VE SKUPINOVÉ ŽALOBĚ.

PROVÁDĚNÍ ZMĚN NA STRÁNCE

Vyhrazujeme si právo opravovat, modifikovat, vylepšovat, doplňovat a provádět jakékoliv jiné změny, případně dočasně nebo permanentně přerušit chod Webové stránky, Služeb a Obsahu, a to kdykoliv bez předešlého varování. Dále berete na vědomí, že Obsah nebo funkce, zahrnuté nebo poskytované v rámci Baccarat.net nebo Služby, mohou být změněny, rozšířeny z hlediska funkčnosti, obsahu nebo formy, případně úplně odstraněny kdykoliv bez upozornění vám nebo jakýmkoliv třetím stranám. Souhlasíte s tím, že neneseme a nebudeme nést odpovědnost.

ÚPRAVY

Použití této Webové stránky bude podléhat těmto Pravidlům. Vyhrazujeme si právo tato Pravidla a podmínky kdykoliv změnit, takže se prosím ujistěte, že tuto stránku budete pravidelně navštěvovat. Změna těchto Pravidel je výhradně v naší pravomoci a můžeme tak učinit kdykoliv, a to zveřejněním pozměněné verze na příslušné Webové stránce nebo získáním vašeho souhlasu s provedenými změnami, pokud to bude vyžadováno platným zákonem.

Veškeré změny těchto Pravidel a Zásad ochrany osobních údajů jsou platné od data, které najdete nahoře u nápisu „Poslední revize“ a vaše pokračování v používání této Webové stránky po poslední revizi bude bráno jako přijetí a souhlas s těmito změnami, kterými se musíte řídit.

RŮZNÉ

Jakékoliv části nebo ustanovení v těchto Pravidlech a podmínkách, které se ukážou být nelegální, chybné nebo nevymahatelné, z nich musí být vyjmuty a budou považovány za neplatné ve smyslu této nelegálnosti, chybnosti nebo nevymahatelnosti a budou nahrazeny klauzulí nebo ustanovením, které se budou co nejvíce podobat těm nelegálním nebo chybným klauzulím, s ohledem na běžnou praxi v tomto oboru.

Zbývající ustanovení tím nebudou ovlivněna, a i přes nelegálnost, chybnost a nevymahatelnost klauzule nebo ustanovení, zůstanou v plné platnosti a účinnosti. S ohledem na výše zmíněné sekce se zříkáme jakýchkoliv záruk všech druhů, a tudíž nemůžeme nést odpovědnost za skutečnosti vyplývající z předešlých bodů ani za další skutečnosti, které v tomto dokumentu nebyly zmíněny.

MÁTE DALŠÍ OTÁZKY?

Pokud máte další otázky ohledně těchto Pravidel, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected].

[Last Revised: 01. června 2020]
Hrát nyní
Back to Top