Terma dan Syarat

PENGAKUAN PENERIMAAN

Terma dan Syarat di bawah (“Terma dan Syarat” atau “Syarat“), adalah perjanjian yang sah antara anda dan kami berhubung dengan penggunaan perkhidmatan kami dan laman www.baccarat.net (“Laman” atau “Servis“). Oleh itu, adalah penting untuk anda meluangkan masa untuk membacanya dengan teliti.

Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat penggunaan berikut, yang , jika digunakan selari dengan dasar privasi kami, mengawal hubungan baccarat.net dengan anda, dalam konteks Laman ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian terma dan syarat ini, sila elakkan penggunaan Laman ini.

HANYA MEREKA YANG BERUMUR 18 TAHUN DAN KE ATAS BOLEH MENGGUNAKAN LAMAN INI


SKOP PERKHIDMATAN

Baccarat.net menyediakan untuk anda maklumat komprehensif, jadual perbandingan dan sumber mengenai pelbagai perkhidmatan dan produk yang anda minati (“Perkhidmatan”). Kami memberi anda maklumat dan carta perbandingan yang berkaitan, termasuklah, tanpa batasan Kandungan Yang Dihasilkan Pengguna (seperti yang ditakrifkan di bawah), Laman Web Pihak Ketiga atau Pautan (seperti yang ditakrifkan di bawah) serta artikel, blog dan pendapat yang disediakan oleh kami, anda, pengguna lain atau kontraktor dari pihak ketiga, termasuklah mana-mana teks, logo, ikon butang, imej, kompilasi data, kod, rekaan, pautan, data, grafik dan ciri-ciri lain, yang disediakan dan dirujuk secara kolektif (ditakrifkan sebagai “Kandungan”) Laman Web dan Perkhidmatan dimiliki dan dimajukan oleh Baccarat.net.

Sila baca dengan teliti: Kandungan, laman web dan perkhidmatan dan mana-mana bahagian atau ciri laman ini disediakan “seperti seadanya”. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan kepada anda atau orang lain yang disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan laman dan perkhidmatan ini. Penggunaan laman dan perkhidmatan ini adalah pada risiko anda sendiri. Semua hak pada dan untuk kandungan yang tersedia pada atau melalui laman dan perkhidmatan ini dimiliki oleh kami. Kami tidak, secara tersurat atau tersirat, menegsyorkan, merekomendasikan atau dalam mana-mana bentuk, menerima tanggungjawab bagi sebarang keputusan atau aksi, yang diambil atau tidak, yang melibatkan kandungan pada laman ini atau menerima tanggungjawab untuk sebarang kerugian, kecederaan atau kerosakan yang dialami, hasil atau berkaitan dengan kegunaan kandungan tersebut.

PENGGUNAAN LAMAN DAN PERKHIDMATAN

Laman Web, Perkhidmatan dan Kandungan ini disediakan untuk anda hanya sebagai penggunaan peribadi dan bukan komersil; Anda bersetuju untuk hanya menggunakan Baccarat.net seperti yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini dan mengikut undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Anda bertanggungjawab ke atas apa-apa komen, serta penyiaran yang dilakukan pada Laman ini (“Kandungan Yang Dihasilkan Pengguna”). Anda bertanggungjawab untuk tindakan anda, dan sebarang pelanggaran atau perbuatan yang boleh ditafsirkan sebagai pelanggaran Terma dan Syarat ini. Anda tidak boleh menggunakan Laman ini dalam cara yang mengganggu penggunaan laman web oleh pengguna atau orang lain. Kami berhak untuk menyiasat sebarang pelanggaran atau dakwaan melanggar Terma dan Syarat ini dan untuk melaporkan sebarang pelanggaran atau sebarang dakwaan pelanggaran Terma dan Syarat ini kepada pihak berkuasa serta penguatkuasa undang-undang. Kami boleh menghalang anda daripada menggunakan Laman ini sekiranya kami menyedari ada sebarang tindakan yang melanggar atau yang dapat dikenalpasti secara munasabah sebagai pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Kami juga boleh mengehadkan anda dari menggunakan Laman ini untuk apa-apa sebab lain serta mengekalkan hak untuk menamatkan hak penggunaan anda ke atas Laman ini, mengikut budi bicara kami. Kami berhak untuk menolak dari menerima penyiaran, memaparkan atau menghantar apa-apa kandungan yang dikemukakan kepada Laman ini oleh anda. Kami tidak bertanggungjawab untuk menyimpan atau menyenggarakan apa-apa Kandungan yang dikemukakan kepada atau disiarkan pada Baccarat.net (termasuk mana-mana Kandungan Yang Dihasilkan Pengguna) dan tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kegagalan untuk menyimpan atau menyenggara mana-mana kandungan sedemikian. Sekiranya berkenaan, anda perlu meneliti Terma Penggunaan dan Dasar Privasi laman web operator Perjudian / Kasino yang berkenaan untuk mengesahkan bahawa anda dibenarkan untuk menggunakan perkhidmatan mereka serta mampu mematuhi keperluan dan pengehadan yang berkenaan (contohnya, warganegara negara-negara tertentu adalah dilarang menggunakan perkhidmatan pengendali tersebut).

INFORMASI BERHAKMILIK DAN POLISI KANDUNGAN

Anda tidak boleh menyiarkan atau mengemukakan (termasuk dalam Kandungan Yang Dihasilkan Pengguna) sebarang maklumat proprietari pihak lain yang dilindungi di bawah undang-undang hak cipta atau tanda dagangan. Kami akan memberi maklum balas kepada sebarang notis yang kami terima yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak tanda dagangan pihak ketiga dengan menyiasat tuduhan yang berkenaan dan menhapuskan kandungan yang dikatakan melanggar hakmilik dan tanda dagangan seperti yang didakwa, jika kami dapat menentukan bahawa pelanggaran tersebut telah berlaku. Jika anda percaya bahawa hak-hak anda telah dilanggar oleh sebarang komen yang dipaparkan, Kandungan atau Kandungan yang Dihasilkan Pengguna di Laman Web, sila hubungi kami di: [email protected], atau melalui borang Hubungi Kami, yang terletak di halaman perhubungan kami, dan kami akan menyiasat dakwaan anda serta-merta.

Anda mengakui bahawa Laman ini hanya untuk tujuan maklumat dan editorial dan mungkin mengandungi Kandungan yang anda anggap atau dapati tidak dapat diterimapakai. Kami melakukan usaha terbaik untuk memantau secara aktif Laman ini dan apa-apa Kandungan yang dikemukakan atau dilihat di Laman Web. Kami tidak menyokong atau menyokong sebarang Kandungan yang dikemukakan ke Laman ini (sama ada oleh anda, kami, pembekal kandungan pihak ketiga atau pengguna lain). Anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai semua hak, kuasa dan kebenaran yang diperlukan untuk mengemukakan kandungan anda ke Laman ini. Walau bagaimanapun, kami mempunyai hak untuk menyemak semula atau menghapus mana-mana Kandungan yang Dihasilkan Pengguna yang dikemukakan kepada Laman ini, baik oleh anda atau pengguna lain, mengikut budi bicara kami.

BAWAH UMUR

Untuk menggunakan Laman ini dan Perkhidmatannya, anda mestilah berusia lebih dari lapan belas (18) tahun. Kami tidak sengaja mengumpul mana-mana maklumat daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dan tidak mahu berbuat demikian. Kami berhak untuk meminta bukti pengesahan umur di mana-mana peringkat agar kami dapat mengesahkan bahawa anak-anak di bawah umur 18 tahun tidak menggunakan Laman ini atau Perkhidmatan yang berkaitan dengannya.

PENAFIAN WARANTI

Kami menafikan semua jenis waranti berkaitan dengan baccarat.Net, sama ADA yang tersurat atau tersirat, termasuk, tetapi tidak terhad kepada waranti dan syarat yang tersirat untuk kelayakan beroperasi, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan sebarang pelanggaran. Laman web, kandungan dan penerbitan adalah disediakan “seadanya” dan anda menggunakan laman ini pada risiko anda sendiri. Anda akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan sistem komputer anda yang berlaku, hasil dari cara penggunaan laman ini. Kami tidak dapat menjamin bahawa laman ini akan tersedia sepanjang masa dalam cara yang sama. Kami juga tidak menjamin yang kandungan dan maklumat yang tersedia pada laman ini adalah benar, boleh dipercayai atau tepat. Kami tidak membuat jaminan bahawa kami akan memperbetulkan kesalahan, pincang fungsi atau pengecualian pada laman ini.

Kami tidak memberi jaminan bahawa ulasan dari Laman Web Pihak Ketiga adalah tepat dari segi faktanya; ulasan kami tentang Laman Web Pihak Ketiga adalah berdasarkan pengalaman kami dengan Laman Web Pihak Ketiga seperti ini, informasi dari pihak lain dan penyelidikan lain yang mungkin kami lakukan. Kami tidak memberi jaminan bahawa anda akan mendapati mana-mana Laman Web Pihak Ketiga ini memuaskan keperluan anda secara sepenuhnya atau memberikan sebarang keputusan yang boleh dicari pada Laman Web Pihak Ketiga tersebut.

HAD LIABILITI

Anda dengan ini memahami dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau kerugian, sama ADA langsung atau tidak langsung, sampingan, khusus atau berkaitan serta sebarang keuntungan yang hilang, kehilangan pekerjaan atau perundingan konsultasi yang mungkin anda alami hasil dari penggunaan laman ini ataupun penyandaran terhadapa mana-mana maklumat pada laman ini web atau urusan anda dengan laman web pihak ketiga, yang berpaut dengan atau dari laman ini. Pembatasan ini tidak berubah walaupun kami sedar akan kemungkinan sebarang kerosakan atau kerugian seperti ini.

INDEMNIFICATION

You agree to hold us harmless and indemnify us from and against any third-party claim arising from or in any way related to Your use of the Website, including any liability or expense arising from all losses, claims, lawsuits, damages (actual and consequential), judgments, litigation costs and attorneys’ fees, of every kind and nature.

DISPUTE RESOLUTION

For any dispute you have with us, you agree to first contact us via the contact us form, located on our contact us page and attempt to resolve the dispute with us informally. If we were not able to resolve the dispute with you informally, we each agree by these enforceable Term and Conditions to resolve any claim, and unless otherwise required by a mandatory law dispute. ALL CLAIMS MUST BE BROUGHT IN THE PARTIES’ INDIVIDUAL CAPACITY, AND NOT AS A PLAINTIFF OR CLASS MEMBER IN ANY PURPORTED CLASS OR REPRESENTATIVE PROCEEDING AND THE ARBITRATOR MAY NOT CONSOLIDATE MORE THAN ONE PERSON’S CLAIMS. YOU AGREE THAT, BY ENTERING INTO THESE TERMS, YOU AND US ARE EACH WAIVING THE RIGHT TO A TRIAL BY JURY OR TO PARTICIPATE IN A CLASS ACTION.

CHANGES TO THE SITE

We reserve the right to correct, modify, improve, amend, enhance, make any other changes to, or discontinue, temporarily or permanently, the Content, Services or Website, without notice, at any time. In addition, you hereby acknowledge that the Content or features included or provided under Baccarat.net or Services may be changed, extended in terms of functionality, content or form, or removed at any time without any notice to you or to any third party. You agree that we are and shall not be liable.

PENYELESAIAN PERTIKAIAN/MASALAH

Untuk APA-apa pertikaian yang anda punyai dengan kami, anda bersetuju untuk menghubungi kami terlebih dahulu melalui borang perhubungan kami, yang terletak di halaman perhubungan kami dan cuba menyelesaikan perselisihan anda dengan kami secara tidak rasmi. Jika kami tidak dapat menyelesaikan pertikaian dengan anda secara tidak rasmi, kita masing-masing bersetuju dengan terma dan syarat yang dikuatkuasakan ini untuk menyelesaikan sebarang tuntutan, dan melainkan jika dikehendaki, sekiranya ADA pertikaian undang-undang wajib. Semua tuntutan perlu dilakukan dalam kapasiti sebagai individu, dan bukan sebagai plaintif atau ahli sebarang kelas ataupun sebagai perwakilan serta penuntut tidak boleh menggabungkan lebih dari satu tuntutan dari satu orang. Anda bersetuju bahawa, dengan menerima syarat-syarat ini, anda dan kami menyerahkan hak untuk mendapatkan perbicaraan di hadapan juri ataupun melibatkan diri dalam tuntutan tindakan kelas.

PERUBAHAN KEPADA LAMAN

Kami berhak untuk memperbetulkan, mengubahsuai, memperbaiki, meminda, meningkatkan mutu, membuat apa-apa perubahan lain kepada, atau menghentikan, secara sementara atau selama-lamanya, Kandungan, Perkhidmatan atau Laman Web, tanpa notis, pada bila-bila masa. Di samping itu, anda mengakui bahawa Kandungan atau ciri-ciri dan fungsi yang dimasukkan atau disediakan di bawah Baccarat.net atau Perkhidmatan boleh ditukar, diperluaskan dari segi fungsi, kandungan atau borang, atau dihapuskan pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga. Anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab terhadap hal-hal yang dihuraikan di atas.

LAIN-LAIN

Syarat yang digariskan akan mengawal penggunaan Laman ini. Kami berhak mengubah Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa, jadi sila lawati semula halaman ini dengan kerap. Kami boleh meminda Syarat ini, pada bila-bila masa, di bawah budi bicara kami sendiri, dengan memaparkan versi yang dipinda pada Laman yang berkenaan atau dengan mendapatkan persetujuan anda terhadap perubahan yang diperlukan, sepertimana di bawah undang-undang yang berkenaan. Semua perubahan kepada Terma dan Dasar Privasi ini berkuatkuasa dari “Tarikh Semakan Terakhir” yang dinyatakan di atas dan penggunaan berterusan anda pada Laman ini selepas “Tarikh Semakan Terakhir” akan dianggap sebagai penerimaan dan persetujuan untuk terikat dengan, perubahan tersebut.

PENGUBAHSUAIAN

Mana-mana bahagian atau peruntukan Terma dan Syarat ini yang didapati diharamkan, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan tidak akan termasuk dalam perkara yang sama dan dianggap tidak boleh digunakan dan mengambilkira ketidaksahan serta ketidak bolehan penguatkuasaan, akan digantikan dengan suatu klausa atau peruntukan yang serupa mungkin kepada fasal yang diharamkan atau tidak sah, mengikut amalan biasa dalam bidang ini. Peruntukan yang selebihnya tidak akan terjejas dan walau manapun fasal atau peruntukan yang didapati diharamkan, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan yang seterusnya akan terus sah dan berkuatkuasa. Berikutan bahagian-bahagian di atas, kami menafikan apa-apa jenis waranti dan hendaklah dianggap bebas daripada semua liabiliti hasil dari perkara-perkara di atas, dan isu-isu lain yang mungkin tidak dijangkakan atau disenaraikan dalam dokumen ini.

SOALAN LANJUT?

Jika anda mempunyai soalan lanjut tentang Syarat yang disenaraikan di sini, sila hubungi kami di [email protected].

[Semakan Terakhir: 24th September 2019]

Main sekarang
Back to Top