Điều khoản và điều kiện

CHẤP THUẬN

Các Điều khoản và Điều kiện bên dưới (“Điều khoản và Điều kiện” hoặc “Điều khoản”), tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ và trang web của chúng tôi www.baccarat.net ( “Website” hoặc “Dịch vụ”). Vì vậy, điều quan trọng là bạn dành thời gian để đọc chúng một cách cẩn thận.
Nếu bạn tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này, điều này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi chi phối mối quan hệ baccarat.net với bạn liên quan đến trang web này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

BẠN PHẢI TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN MỚI CÓ THỂ SỬ DỤNG WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI.


PHẠM VI DỊCH VỤ

Baccarat.net cung cấp cho bạn thông tin toàn diện, bảng so sánh và tài nguyên về các dịch vụ và sản phẩm khác nhau mà bạn quan tâm (“Dịch vụ”). Chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin có thể áp dụng và biểu đồ so sánh, bao gồm không giới hạn Nội dung do người dùng tạo (như được xác định bên dưới), Trang web hoặc liên kết của bên thứ ba (như được xác định bên dưới) cũng như các bài viết, blog và ý kiến do chúng tôi, bạn, người dùng khác cung cấp hoặc nhà thầu bên thứ ba, bao gồm bất kỳ văn bản, logo, biểu tượng nút, hình ảnh, tập hợp dữ liệu, mã, thiết kế, liên kết, dữ liệu, đồ họa và các tính năng khác, v.v. được cung cấp trong đó và được định nghĩa chung sau đây là (“Nội dung”). Trang web và Dịch vụ được sở hữu và phát triển bởi Baccarat.net.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ: NỘI DUNG, TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ VÀ BẤT CỨ PHẦN NÀO HOẶC ĐẶC ĐIỂM NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN WEBSITE. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ MỐI NGUY HẠI TỚI BẠN HAY BẤT CỨ CÁ NHÂN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ WEBSITE CỦA BẠN. VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ HOÀN TOÀN LÀ NHỮNG RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. TẤT CẢ CÁC QUYỀN TRONG NỘI DUNG LUÔN CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC ĐẢM BẢO CỦA CHÚNG TÔI. DÙ THEO CÁCH NÀO, THÌ CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA CÁC ĐÁNH GIÁ HAY NHẬN ĐỊNH VỀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRÊN WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI.

SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ

Trang web, Dịch vụ và Nội dung được cung cấp cho bạn chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại; Bạn chỉ đồng ý sử dụng Baccarat.net như được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này và theo luật pháp và quy định hiện hành. Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ nhận xét, bài đăng và nhận xét nào bạn có thể gửi tới Trang web (“Người dùng tạo ra Nội dung “). Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào vi phạm hoặc có thể được hiểu một cách hợp lý là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn không được sử dụng Trang web theo cách làm gián đoạn việc sử dụng Trang web của người dùng hoặc người khác. Chúng tôi có quyền điều tra bất kỳ vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và báo cáo bất kỳ vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này cho các cơ quan thực thi pháp luật.

Chúng tôi có thể ngăn bạn sử dụng Trang web nếu chúng tôi phát hiện ra bất kỳ hành động nào vi phạm hoặc được hiểu là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Chúng tôi cũng có thể giới hạn việc bạn sử dụng Trang web vì bất kỳ lý do nào khác và giữ quyền chấm dứt việc sử dụng Trang web theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có quyền từ chối chấp nhận bài đăng, hiển thị hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào được gửi đến Trang web của Bạn. Chúng tôi không có trách nhiệm lưu trữ hoặc duy trì bất kỳ Nội dung nào được gửi hoặc đăng trên Baccarat.net (bao gồm mọi Nội dung do người dùng tạo) và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào trong việc lưu trữ hoặc duy trì bất kỳ nội dung nào như vậy. Nếu có thể, bạn nên xem xét cẩn thận Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của nhà điều hành sòng bạc hiện hành để xác minh rằng bạn được phép sử dụng dịch vụ của họ và tuân thủ các yêu cầu và hạn chế hiện hành (ví dụ: cư dân của một số quốc gia nhất định bị cấm sử dụng các dịch vụ điều hành như vậy).

THÔNG TIN BẢN QUYỀN VÀ CHÍNH SÁCH NỘI DUNG

Bạn không được đăng hoặc gửi (bao gồm trong Nội dung do người dùng tạo) bất kỳ thông tin độc quyền nào của một bên khác được bảo vệ theo luật bản quyền hoặc nhãn hiệu. Chúng tôi sẽ phản hồi bất kỳ thông báo nào chúng tôi nhận được khi cáo buộc vi phạm bản quyền hoặc quyền thương hiệu của bên thứ ba bằng cách điều tra cáo buộc và xóa nội dung vi phạm bị cáo buộc nếu chúng tôi xác định rằng việc vi phạm đã xảy ra. Nếu bạn tin rằng quyền của bạn đã bị xâm phạm bởi bất kỳ nhận xét, Nội dung hoặc Nội dung do người dùng tạo trên Trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: [email protected] hoặc thông qua biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi, trên trang liên hệ của chúng tôi và chúng tôi sẽ điều tra vấn đề ngay lập tức.

Bạn thừa nhận rằng Trang web chỉ dành cho mục đích thông tin và biên tập và có thể chứa Nội dung mà bạn cho là hoặc thấy phản cảm. Chúng tôi nỗ lực hết sức để chủ động theo dõi Trang web và mọi Nội dung được gửi hoặc xem trên Trang web. Chúng tôi không xác nhận hoặc hỗ trợ bất kỳ Nội dung nào được gửi tới Trang web (bởi bạn, chúng tôi, nhà cung cấp nội dung của bên thứ ba hoặc người dùng khác). Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền, quyền lực và thẩm quyền cần thiết để gửi nội dung của bạn đến Trang web. Tuy nhiên, chúng tôi có toàn quyền xem xét hoặc xóa bất kỳ Nội dung do người dùng tạo nào gửi cho Trang web của bạn hoặc người dùng khác theo quyết định của chúng tôi.

LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Trang web, Dịch vụ và Nội dung sẽ bao gồm các liên kết đến các trang web và dịch vụ được điều hành bởi các bên thứ ba (“Trang web của bên thứ ba”) cũng như các đánh giá và bình luận trên các trang web của bên thứ ba. Các liên kết như vậy có thể được đăng bởi chúng tôi, bạn, những người dùng khác, Google AdSense hoặc các bên khác. Chúng tôi không kiểm soát bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào có thể được liên kết từ Trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bạn có thể phải chịu bằng cách điều hướng đến bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào có thể được liên kết từ Trang web. Chúng tôi có thể kiếm tiền hoa hồng thông qua các chương trình liên kết được điều hành bởi Trang web của bên thứ ba. Tư cách thành viên của chúng tôi trong bất kỳ chương trình liên kết nào được điều hành bởi Trang web của bên thứ ba không phải là sự chứng thực của bất kỳ trang web bên thứ ba nào như vậy.

HẠN CHẾ ĐỘ TUỔI

Để sử dụng Trang web và Dịch vụ, bạn phải trên mười tám tuổi (18). Chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới 18 tuổi và không muốn làm như vậy. Chúng tôi có quyền yêu cầu bằng chứng về tuổi ở bất kỳ giai đoạn nào để chúng tôi có thể xác minh rằng trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi không sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VỀ BACCARAT.NET, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TỚI CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ BẢO ĐẢM NGỤ Ý PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRANG WEB, NỘI DUNG VÀ NỀN TẢNG ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ TRÊN” VÀ BẠN ĐANG SỬ DỤNG TRANG WEB VỚI CÁC KHẢ NĂNG RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. BẠN SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI CHO HỆ THỐNG MÁY TÍNH CỦA BẠN ĐƯỢC XEM NHƯ HỆ QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG WEBSITE SẼ LUÔN SẴN SÀNG ĐỂ PHỤC VỤ LIÊN TỤC. CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO CHO NỘI DUNG VÀ THÔNG TIN CÓ SẴN TRÊN TRANG WEB LÀ CHÍNH XÁC, HOẶC ĐÁNG TIN CẬY. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CHÚNG TÔI SẼ SỬA HAY PHÁT HIỆN RA ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC LỖI HIỆN ĐANG CÓ Ở WEBSITE.

Chúng tôi không đảm bảo rằng các đánh giá về trang web của bên thứ ba là thực sự chính xác; đánh giá của chúng tôi về Trang web của bên thứ ba dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi với các trang web của bên thứ ba đó, đầu vào từ các bên khác và nghiên cứu khác mà chúng tôi có thể đã thực hiện. Chúng tôi không đảm bảo rằng bạn sẽ tìm thấy bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào thỏa đáng hoặc cung cấp bất kỳ kết quả nào bạn có thể tìm kiếm từ các trang web của bên thứ ba đó.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

BẠN HIỂU RÕ VÀ ĐỒNG Ý RẰNG CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC MẤT MÁT VÔ HÌNH NÀO, CHO DÙ LÀ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN HAY BẤT CỨ MẤT MÁT NÀO LIÊN QUAN ĐẾN LỢI NHUẬN, CÔNG VIỆC HOẶC CÁC TƯ VẤN MÀ BẠN PHẢI NHẬN NHƯ MỘT HỆ QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE HAY SỰ PHỤC THUỘC CỦA BẠN VÀO BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO TRÊN TRANG WEB HOẶC GIAO DỊCH CỦA BẠN VỚI BẤT CỨ TRANG WEB THỨ BA NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC LIÊN KẾT ĐẾN HOẶC TỪ TRANG WEB. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÀY SẼ KHÔNG BỊ THAY ĐỔI NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO HOẶC NHẬN THỨC ĐƯỢC KHẢ NĂNG CỦA BẤT CỨ THIỆT HẠI HAY TỔN THẤT NÀO.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý giữ mọi điều vô hại và bồi thường cho chúng tôi khỏi và chống lại mọi khiếu nại của bên thứ ba phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web, bao gồm mọi trách nhiệm hoặc chi phí phát sinh từ mọi tổn thất, khiếu nại, kiện cáo, thiệt hại (thực tế và hậu quả ), bản án, chi phí tố tụng và phí luật sư, thuộc mọi loại hình và bản chất.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Đối với bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và chúng tôi, trước tiên bạn đồng ý liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi, và cùng cố gắng giải quyết vấn đề nhanh chóng và đơn giản nhất. Nếu chúng tôi không thể giải quyết tranh chấp với bạn bằng cách này, chúng tôi đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện có thể thi hành này để giải quyết mọi khiếu nại, và trừ khi có tranh chấp pháp luật bắt buộc.

TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU PHẢI ĐƯỢC ĐƯA VÀO CÁC BÊN CÓ NĂNG LỰC CÁ NHÂN VÀ KHÔNG PHẢI VỚI TƯ CÁCH LÀ NGUYÊN ĐƠN HOẶC THÀNH VIÊN NHÓM TRONG BẤT CỨ THỦ TỤC TỐ TỤNG HOẶC ĐẠI DIỆN NÀO VÀ TRỌNG TÀI VIÊN KHÔNG THỂ HỢP NHẤT NHIỀU HƠN MỘT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG KHI THAM GIA VÀO CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN VÀ CHÚNG TÔI ĐỀU TỪ BỎ QUYỀN XÉT XỬ CỦA BỒI THẨM ĐOÀN HAY THAM GIA VÀO MỘT VỤ KIỆN TẬP THỂ.

THAY ĐỔI TRANG WEB

Chúng tôi có quyền sửa chữa, sửa đổi, cải thiện, nâng cao, thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác đối với việc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Nội dung, Dịch vụ hoặc Trang web mà không cần thông báo vào bất cứ lúc nào. Ngoài ra, bạn chấp nhận rằng Nội dung hoặc tính năng được bao gồm hoặc cung cấp trong Baccarat.net hoặc Dịch vụ có thể được thay đổi, mở rộng về chức năng, nội dung hoặc hình thức hoặc xóa bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải đồng ý rằng chúng tôi đang và sẽ không chịu trách nhiệm về việc thay đổi đó.

SỬA ĐỔI

Các điều khoản sẽ chi phối việc sử dụng trang web. Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng truy cập lại trang này thường xuyên. Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này, bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi, bằng cách đăng phiên bản sửa đổi trên Trang web hiện hành hoặc bằng cách có được sự đồng ý của bạn đối với các thay đổi theo luật hiện hành.

Tất cả các thay đổi đối với các Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư này đều có hiệu lực kể từ ngày được sửa đổi lần cuối cùng ở trên và việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau ngày sửa đổi lần cuối sẽ cấu thành sự chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Bất kỳ phần hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi sẽ được loại trừ khỏi, vô hiệu hoặc không thể thực thi và được thay thế bằng một điều khoản hoặc điều khoản tương tự như có thể với điều khoản bất hợp pháp hoặc không hợp lệ như vậy, phù hợp với thông lệ chung trong lĩnh vực này. Các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và bất chấp điều khoản hoặc điều khoản bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi đó, sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ và có hiệu lực. Sau các phần trên, chúng tôi từ chối mọi điều bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào và do đó sẽ không bị tổn hại về mọi trách nhiệm xuất phát từ các điểm nêu trên và các vấn đề khác có thể không được nêu trong tài liệu này.

CÂU HỎI KHÁC?

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

[Sửa đổi lần cuối: ngày 25 tháng 2 năm 2020]

Back to Top